Værdiprogram

I Feministisk Initiativ tror vi på menneskets værdi og lige rettigheder – og fællesskabets ansvar og betydning. Vi arbejder imod enhver form for diskrimination og undertrykkelse. Vi kræver et samfund, som tager vare på alle menneskers behov og fundamentale ret til at være den, de er, uanset køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet.

Feminisme er et radikalt krav om ligestilling og menneskerettigheder!

Som det første – og eneste – feministiske parti i Danmark arbejder Feministisk Initiativ for et inkluderende og solidarisk samfund. Vi tror på, at en stærk universalistisk velfærdsmodel er det bedste værktøj til at sikre alle mennesker i Danmark lige rettigheder og lige muligheder. I Feministisk Initiativ vægter vi fællesskabets ansvar for at tage vare på det enkelte menneske og dets muligheder og behov. Ingen kan overleve alene, men sammen er vi stærke.

I Feministisk Initiativ kæmper vi for alle menneskers
lige ret til et værdigt liv!

Parlamentarisk mandat & aktivistisk rygrad

I Feministisk Initiativ tror vi på, at forandringer skal ske ad demokratisk og aktivistisk vej. Vi arbejder for at opnå parlamentarisk mandat og gøre os gældende i et politisk landskab som det parti i Danmark, der vægter solidaritet, omfordeling, ligestilling og menneskerettigheder. Disse ord sætter Feministisk Initiativ på dagsorden.

Feministisk Initiativ arbejder for en solidarisk omfordeling af Danmarks ressourcer!

Det betyder, at vi søger indflydelse gennem de klassiske parlamentariske veje: lokalvalg, folketingsvalg og valg til Europaparlamentet. Men vi placerer os ikke på den klassiske højre-venstre-skala. Vi søger indflydelse og alliancer der, hvor muligheden for forandring er størst. I Feministisk Initiativ tror vi derfor på, at arbejdet mod et bedre samfund skal gå gennem parlamentarisk flertal, men også gennem debat og direkte handling.

I Feministisk Initiativ tager vi et fælles ansvar for forandring!

I Feministisk Initiativ tror vi på, at ligestilling og solidaritet skal kæmpes og elskes frem. Vi tror på, at kampen for et mere retfærdigt samfund skal vindes sammen med de mennesker, vores politik handler om.  Derfor støtter vi op om aktivistiske feministiske miljøer, der kæmper for forandring og forvandling.

I Feministisk Initiativ arbejder vi altså ikke blot for at få stemmer nok til at blive valgt ind i lokale og nationale forsamlinger. Vi arbejder for, at alle mennesker får mulighed for at få en stemme og anerkendelse, så de kan søge indflydelse og forandring.

Demokratiet skal ikke blot finde sted hver fjerde år ved folketingsvalg;
det skal ske hver dag og være en mulighed for alle!

Global solidaritet & antidiskrimination

I Feministisk Initiativ arbejder vi for alle menneskers lige mulighed for leve deres liv fuldt ud og i sammenspil med andre, upåagtet køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet. Det gælder for mennesker i og udenfor Danmarks grænser.

Global solidaritet er udgangspunktet for
Feministisk Initiativs samlede politik!

Vi vil ikke acceptere lavere løn til kvinder, mindre barsel til mænd, dårligere vilkår for vores børn i daginstitutioner, ringere psykiatri til udsatte mennesker, udvisninger af flygtninge til krigshærgede og fattigdomsplagede lande. Vi nægter at acceptere et landbrug, der forurener vores grundvand og mishandler vores dyr, vi afviser beslutninger, der fremmer miljøforurening og ødelægger vores fælles klode.

Vi kæmper imod et økonomisk system, der består af udnyttelse af verdens mindstbemidlede. Vi kæmper for en aktiv omfordeling af ressourcerne – i Danmark, såvel som på verdensplan. Vores kamp er først slut den dag, alle har lige muligheder for at leve et sundt og fuldt liv i anerkendelse, kærlighed og frihed.

Antidiskrimination er fokus i Feministisk Initiativs
politiske og aktivistiske arbejde!

I Feministisk Initiativ tror vi på at klassebegrebet tidligere – og til stadighed – er et vigtigt værktøj til at udfordre magten, diskrimination og ulighed. Men vi mener ikke at klassebegrebet kan stå alene. Ulighed er et strukturelt problem der ikke kun rammer på tværs af økonomiske klasser, men på tværs af en række forskellige kategorier på samme tid: køn, etnicitet, seksualitet etc.. Diskrimination og undertrykkelse har mange former og udtryk og i Feministisk Initiativ er de alle vores primære modstander.

I Feministisk Initiativ kæmper vi imod diskrimination,
ulighed og undertrykkelse i alle former!

Feministisk serviceeftersyn & politisk prisme

I Feministisk Initiativ tror vi på, at lovgivning er vigtig i kampen for et bedre og mere ligestillet Danmark. Lovgivning alene ændrer dog ikke verden – vi må også arbejde med vores sociale forståelser af os selv og hinanden. Kun ved konsekvent at reflektere over samfundets sociale logikker kan vi sikre os, at vedtaget lovgivning bliver gennemført.

I Feministisk Initiativ tror vi ikke, at forandring opnås alene gennem lovgivning!

I 2000 vedtog Danmark ligestillingsloven, der skulle sikre kvinder og mænd ”lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets institutioner”. Alligevel er Danmark langt bagud i forhold til ligeløn, lige repræsentation og lige muligheder. Kvinder når sjældent de øverste ledelseslag i samfundet, kvinders livsindkomst og pension er væsentligt lavere end mænds, mænds sundhed og levealder er væsentligt ringere end kvinders og mænds adgang til barsel er markant dårligere end kvinders.

I Feministisk Initiativ giver vi lovgivningen
og vores forståelser af hinanden et feministisk eftersyn!

Den eksisterende lovgivning trænger til et feministisk eftersyn. I Feministisk Initiativ ønsker vi ikke blot ny og langt mere radikal lovgivning i forhold til ligestilling og antidiskrimination. Vi giver også eksisterende lovgivning et serviceeftersyn, som sikrer, at vores fælles mål om ligestilling og menneskerettigheder opnås.

Et feministisk eftersyn kredser (som minimum) om tre kategorier: køn, minoritet og klasse. Vi kalder disse tre for Feministisk Initiativs politiske prisme. Når vi i Feministisk Initiativ arbejder med feminisme som grundlaget for vores politikudvikling, så gør vi brug af den politiske prisme.

Prismen har en flerdimensionel form, spændt ud mellem de tre kategorier. Prismen sikrer, at vi hele tiden orienterer os mod de komplekse koblinger mellem kategorier, der i et liberalistisk samfund oplever undertrykkelse og diskrimination. Prismen er det værktøj, vi i Feministisk Initiativ bruger for at sikre et intersektionelt blik på diskrimination og manglende ligestilling.

Politisk virkelighed & personlig ambition

I Feministisk Initiativ arbejder vi ikke, som en række andre partier, med feminisme som et vedhæng til vores øvrige politik. Feminisme er vores ideologiske ståsted og hjem.

Feminisme er Feministisk Initiativs DNA, metode og svar!

Vi tror på, at feminisme er de briller, der gør det muligt at udpege præcis, hvordan vores samfund og vores verden ser ud i dag. Denne feministiske metode kalder vi: Magtkritik. En magtkritisk analyse viser os, hvor vi skal sætte ind med kravet om forandring og antidiskrimination. Et feministisk, magtkritisk perspektiv viser os, hvem der bliver ekskluderet af debatten? Hvem der bliver undladt i lovgivningen? Hvem der undertrykker hvem.

Feministisk Initiativ arbejder ud fra et magtkritisk perspektiv!

Vi tror på feminismens grundværdier om alle menneskers ligeværd og lige rettigheder som vejen mod et samfund, der ikke alene er økonomisk, men socialt, miljømæssigt og kulturelt holdbart. Vi tror på, at et samfund, der arbejder ud fra værdier som ligestilling, solidaritet, omfordeling og miljøhensyn, er et bedre og mere medmenneskeligt samfund. Vi tror på, at feminisme er svaret på spørgsmålet: Hvordan skaber vi en bedre verden og et bedre samfund?

Feminisme er vejen til en bedre og mere medmenneskelig verden!

I Feministisk Initiativ tror vi på, at feminisme på samme tid er en ny politisk virkelighed, som udfordrer det eksisterende og skaber en ny og bedre verden. Vi tror også, at feminisme er en svær ambition at tage på sig. Feminisme handler nemlig ikke kun om at stille spørgsmålstegn ved omverden, men også om at udfordre egne personlige forestillinger og værdier: Hvorfor gør jeg sådan? Hvorfor tænker jeg sådan her? Feminisme er på samme tid et politisk krav og en måde at leve sit liv på. Men vigtigst af alt:

Feminisme er noget, vi øver os på, sammen!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close