Vedtægter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Feministisk Initiativ (FI).

§ 2 Foreningens hovedsæde
Foreningen har sit hovedsæde i København.

§ 3 Foreningens hensigt og formål
Feministisk Initiativs formål er på demokratisk politisk vis at modarbejde kønsdiskriminering, racisme og heteronormativitet samt modvirke uretfærdigheder og undertrykkelse, som bygger på køn, seksualitet, forestillinger om race/etnicitet, handicap, klasse, tro/religion, kønsudtryk, kønsidentitet og alder. Feministisk Initiativ anerkender menneskers forskellige vilkår og erfaringer og stræber efter at skabe solidaritet og føre det feministiske arbejde videre mod et samfund, hvor alle har samme muligheder for at leve et fuldkomment liv. Feministisk Initiativ vil skabe koalitioner og samarbejde mellem forskellige feministiske retninger og perspektiver. Feministisk Initiativ arbejder for en politik, der bygger på en feministisk analyse, hvor udgangspunktet er spørgsmål om, hvordan forskellige magtstrukturer samvirker med den herskende kønsmagtsorden. Feministisk Initiativ vil sætte de feministiske spørgsmål højest på den politiske dagsorden. Aktivisme, opinionsdannelse og folkeoplysning er fundamentet, og vi stræber efter parlamentariske mandater for at gennemføre forandring, fra lokalt til globalt niveau. Feministisk Initiativ arbejder i overensstemmelse med disse vedtægter, værdiprogram og årsmødets beslutninger.

§ 4 Medlemskab
Personer, som vil arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter og værdiprogram, som er fyldt tretten år, som ikke tidligere er blevet ekskluderet fra foreningen samt har betalt kontingent, bevilges medlemskab af FI.

§ 5 Støttemedlemskab
Støttemedlemskab kan bevilges til enkelte personer og organisationer uden for Danmark. Kontingentet for støttemedlemskab kan variere og fastslås af hovedbestyrelsen.

§ 6 Medlemsudmelding
Medlemmer har ret til når som helst, efter besked til hovedbestyrelsen, at træde ud af foreningen.

§ 7 Medlemseksklusion
Medlemmer, som aktivt modarbejder foreningens formål, bryder vedtægterne eller på anden vis skader foreningen, kan ekskluderes. Afgørelse om ekskludering tages af hovedbestyrelsen og begrundes skriftligt til det ekskluderede medlem. Indsigelse mod afgørelsen laves til årsmødet. Hvis hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, kan personer udelukkes fra foreningen, indtil en undersøgelse af forholdene er afsluttet, og/eller en beslutning er taget. Genindmeldelse i foreningen ansøges om hos hovedbestyrelsen.

§ 8 Kontingent
Medlemmer betaler hvert forretningsår et af årsmødet fastsat kontingent. Årsmødet fastsætter omfang og vilkår for, om og hvordan kontingentet fordeles til afdelingerne.

§ 9 Organisation
Feministisk Initiativs arbejde ledes mellem årsmøderne af en hovedbestyrelse. Medlemmer kan organisere sig i afdelinger, kommunalforeninger og medlemsgrupper af både geografisk og tematisk karakter. Foreningens højeste styrende organ er årsmødet.

§ 10 Hovedbestyrelsen
Foreningen ledes mellem årsmøderne af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen har til opgave at:
● planlægge, lede og over for årsmødet at stå til ansvar for politik, økonomi, organisation og kampagnearbejde
● holde kontakt med medlemsgrupper og afdelinger
● tilse, at personoplysninger i partiets medlemsregister håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning

Hovedbestyrelsen består af mindst syv (7) og højest femten (15) medlemmer. Af disse er mindst en (1) og højst tre (3) talspersoner samt en partisekretær. Talspersoner, medlemmer og partisekretær vælges for to (2) år ad gangen af årsmødet. Ved frasigelse eller frafald af en talsperson under en mandatperiode skal hovedbestyrelsen beslutte, om posten skal genbesættes, om suppleringsvalg skal foretages inden for hovedbestyrelsen, eller om et ekstraordinært årsmøde skal vælge ny talsperson.

Ved frasigelse eller frafald af alle talspersoner skal der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde snarest for at vælge talspersoner, dog ikke hvis der er mindre end tre (3) måneder til ordinært årsmøde. Frem til det ekstraordinære årsmøde eller det ordinære årsmøde udpeger hovedbestyrelsen en midlertidig talsperson blandt sine medlemmer. Ved frasigelse eller frafald af øvrige medlemmer i hovedbestyrelsen under en mandatperiode erstattes denne af den kandidat, som fik flest stemmer af de ikke valgte kandidater ved seneste årsmøde. Hvis ingen ikke-valgte kandidater ønsker at tiltræde, eller der ikke er nogen at forespørge, skal bestyrelsen opfordre tilrettelæggerne af valget til, efter en nomineringsrunde, at finde stedfortrædere.
Hovedbestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer to (2) økonomiansvarlige. Hovedbestyrelsen kan udpege en kasserer uden for bestyrelsen. Hovedbestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en (1) til to (2) ansvarlige for at lede hovedbestyrelsens arbejde. Disse skal ikke være talspersoner.

Hovedbestyrelsen organiserer sit eget arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter, værdiprogram og årsmødets beslutninger. Hovedbestyrelsen mødes, når det påkræves, dog mindst seks (6) gange per år, eller når mindst to (2) bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer er til stede. Hovedbestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal træffes afgørelsen ved lodtrækning. Hovedbestyrelsens møder skal føres til referat. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne.

Hovedbestyrelsen tiltræder dagen efter årsmødets afslutning.

§ 11 Medlemsgrupper
Medlemmer kan organisere sig i medlemsgrupper af både geografisk og tematisk
karakter.
11.1 Typer af medlemsgrupper
Feministisk Initiativ har to slags medlemsgrupper:
• geografiske medlemsgrupper
• tematiske medlemsgrupper
Geografiske medlemsgrupper organiserer medlemmer ud fra geografiske
tilhørsforhold og omfatter en eller flere kommuner. Kun en geografisk
medlemsgruppe kan omfatte samme (eller dele af samme) geografiske område.
Alle FI-medlemmer, som til det nationale medlemsregister har tilmeldt adresse i
det aktuelle område, er medlemmer i den geografiske medlemsgruppe.
Tematiske medlemsgrupper organiserer medlemmer ud fra et tema eller
interesseområde. De FI-medlemmer, som tilkendegiver deres interesse for at
deltage i en temagruppes arbejde, regnes som medlemmer i den tematiske
medlemsgruppe.

11.2 Dannelse af medlemsgrupper
En medlemsgruppe dannes på initiativ af en eller flere medlemmer. Tematiske medlemsgrupper skal godkendes af hovedbestyrelsen. Geografiske medlemsgrupper skal godkendes af en afdelingsstyrelse eller, i områder, som ikke omfattes af en afdeling, af hovedbestyrelsen. Ved dannelsen af en medlemsgruppe skal alle berørte medlemmer informeres. For at en medlemsgruppe kan godkendes af en afdelingsstyrelse eller hovedbestyrelsen skal den:
● være åben for alle medlemmer i Feministisk Initiativ
● bestå af mindst tre (3) medlemmer
● have en ansvarshavende kontaktperson
En medlemsgruppes organisation, vedtægter og arbejde må ikke bryde med foreningens vedtægter eller værdiprogram.

11.3 Medlemsgruppers rettigheder og pligter
Medlemsgrupper har ret til at træffe beslutninger i spørgsmål, som vedrører den
pågældende gruppes arbejde og virksomhed. Medlemsgrupper kan ikke træffe
beslutninger om at deltage i kommunal- eller regionsrådsvalg. Geografiske medlemsgrupper skal fortløbende informere deres medlemmer om gruppens arbejde. Geografiske medlemsgrupper kan tage initiativ til at danne kommuneforeninger eller afdelinger.
Tematiske medlemsgrupper skal fortløbende informere alle Feministisk Initiativs medlemmer om deres arbejde og indbyde til at deltage i det. Medlemsgrupper, som ikke følger, eller som aktivt modarbejder, Feministisk Initiativs vedtægter eller formål kan fratages medlemsgruppestatus af hovedbestyrelsen.

11.4 Geografiske medlemsgruppers relation til afdeling
Geografiske medlemsgrupper i områder, som omfattes af en afdeling, er automatisk del af den afdeling.

§ 12 Afdelinger (Regioner/kommuner)
En afdeling er en geografisk afgrænset sammenslutning, som omfatter en kommune eller en region. Kun én afdeling kan omfatte samme (eller dele af samme) geografiske område. Alle medlemmer, som til det nationale medlemsregister har angivet adresse i det aktuelle område, er medlemmer i afdelingen.

12.1 Dannelse af afdeling
En afdeling dannes på initiativ af medlemsgrupper. En afdeling dannes med det formål at føre kommunal- eller regionspolitik og deltage i valg til kommunal- eller regionsråd.
En afdeling godkendes af hovedbestyrelsen, efter at medlemsgrupper og kommuneforeninger i det aktuelle område er blevet konsulteret. En afdeling skal have en afdelingsstyrelse bestående af mindst tre (3) medlemmer.
Et konstituerende møde skal afholdes. Indkaldelse skal sendes til alle medlemmer i
Feministisk Initiativ, som har meldt adresse i det aktuelle område til det nationale medlemsregister. Indkaldelse skal sendes til samtlige af regionens medlemmer per e-mail. Indkaldelsen skal nå medlemmerne mindst tre (3) uger før mødet.
Ved det konstituerende møde skal følgende punkter behandles:
● Mødets åbning
● Valg af dirigent, referent og stemmetællere
● Mødets vedtægtsmæssige lovlighed
● Konstituering af afdeling samt valg af afdelingsnavn
● Valg af vedtægter for afdelinger
● Valg af afdelingsbestyrelse
● Valg af revisorer
● Øvrige spørgsmål
● Mødets afslutning
Vedtægterne skal udgå fra de rammevedtægter, som hovedbestyrelsen har godkendt. Vedtægter og referat fra det konstituerende møde sendes til hovedbestyrelsen til godkendelse af afdelingen. Denne afgørelse skal bekræftes på det først kommende årsmøde. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlige for at danne en frivillig forening og for at åbne en bankkonto i afdelingens navn.

12.2 Afdelingens opgaver
Afdelingens opgaver er at:
● informere områdets medlemmer om afdelingens arbejde
● arrangere regelmæssige medlemsaktiviteter eller kontrollere, at afdelingens medlemsgrupper og kommuneforeninger arrangerer disse
● koordinere arbejdet mellem de medlemsgrupper og kommuneforeninger, som arbejder i afdelingens område
● udvikle og tage beslutninger om regional politik i samråd med de medlemsgrupper, som arbejder i afdelingens område
● føre regionalpolitik
● deltage i valg til regionsråd
Afdelingen skal udforme sit arbejde i overensstemmelse med disse vedtægter, årsmødets beslutninger og foreningens værdiprogram. I tilfælde af at en afdeling ikke kan opfylde vedtægternes krav om arbejdet, har hovedbestyrelsen ret til at føre en midlertidig forvaltning.

§ 13 Parlamentarisk initiativ
13.1 Afgørelse om at deltage i kommunal- og regionsrådsvalg.
En afdeling træffer afgørelse om at deltage i regionsråds- eller kommunalvalg. Afgørelse om parlamentarisk initiativ skal ske på et medlemsmøde. Indkaldelse skal sendes til alle medlemmer i Feministisk Initiativ, som har meldt adresse i den aktuelle kommune eller område til det nationale medlemsregister. Indkaldelse skal sendes per e-mail. Indkaldelsen skal nå medlemmerne mindst tre (3) uger før mødet. Medlemmer, som har meldt adresse i den aktuelle region, kommune eller område til det nationale medlemsregister, som er til stede på mødet, og som senest syv (7) dage inden mødet har betalt kontingent til foreningen, har stemmeret.
På mødet skal følgende punkter behandles:
● Beslutning om at deltage i valg
● Bestemmelse af tidspunkt for møde, hvor lister til parlamentarisk initiativ bestemmes
● Bestemmelse af valgfremgangsmåde på valgmødet

13.2 Afgørelse om at deltage i valg til Folketinget og EU-parlamentet
Årsmødet træffer afgørelse om at deltage i valg til Folketinget og EU-parlamentet. På mødet skal følgende punkter behandles:
● Afgørelse om at deltage i valg
● Bestemmelse af tidspunkt for møde, hvor lister til parlamentarisk initiativ bestemmes
● Bestemmelse af valgfremgangsmåde på valgkonference

13.3 Valg til og bestemmelse af lister til parlamentariske valg
13.3.1 Valg til lister til kommunalbestyrelse og regionsråd og bestemmelse af disse lister sker på valgmødet.
Indkaldelse til valgmøde og beslutningsgrundlag skal sendes til alle medlemmer af Feministisk Initiativ, som har tilmeldt adresse i den aktuelle kommune eller region til det nationale medlemsregister. Indkaldelsen skal sendes per e-mail. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde mindst tre (3) uger før mødet. Medlemmer, som har meldt adresse i den aktuelle kommune eller region til det nationale medlemsregister, som er til stede på valgmødet, og som senest syv (7) dage inden mødet har betalt kontingent til foreningen, har stemmeret. På mødet skal følgende punkter behandles:
● Valg til lister til parlamentarisk initiativ
● Bestemmelse af lister

13.3.2 Valg til lister til Folketinget og EU-parlamentet og bestemmelse af disse lister sker på valgmødet.
Indkaldelse til valgmøde sendes ud senest ti (10) uger inden valgmødet. Stemmeret på valgmødet har maksimalt 250 personer, som er delegerede.
På valgmødet skal følgende punkter behandles:
● Valg til lister til parlamentarisk initiativ
● Bestemmelse af lister
Ved valgmødet gælder de samme vedtægter som ved årsmødet.

§ 14 Årsmøde
Foreningens højeste besluttende organ er årsmødet. Årsmødet finder sted hvert år tidligst den 1. marts og senest den 15. april. I tilfælde af valgår til Europa-Parlamentet eller Folketinget er det muligt at flytte årsmødet til januar eller februar det pågældende år.
På årsmødet skal følgende punkter tages op:
• Vedtagelse af afstemningsregler
• Vedtagelse af dagsorden
• Spørgsmål til årsmødet bekendtgøres ifølge vedtægterne
• Fastlæggelse af kontingent
• Fastlæggelse af budget
• Årsopgørelse for afsluttet regnskabsår
• Hovedbestyrelsens beretning
• Revisorernes beretning
• Spørgsmål om ansvarsfrihed for hovedbestyrelsen for det afsluttede regnskabsår
• Afgørelse om valgsystem for valg af talspersoner, øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer samt revisorer
• Valg af talspersoner
• Valg af partisekretær
• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Valg af revisorer
• Valg af valgkomité
• Fastlæggelse af afdelinger
Ved valg til tillidsposter (såsom medlem af hovedbestyrelsen, talsperson, partisekretær, revisor og kandidat til parlamentariske valg) kræves der for at blive valgt mere end halvdelen af de ved valget afgivne godkendte stemmer. Hvis ikke et tilstrækkeligt antal kandidater opnår dette stemmetal, foretages omvalg mellem de ikke-valgte kandidater, som har fået flest stemmer. I omvalget deltager højst dobbelt så mange kandidater, som skal vælges. Dem, der i omvalget har fået flest stemmer, erklæres valgte.
Ved lukket afstemning til nummererede lister såsom valgsedler skal de stemmeberettigede nummerere kandidaterne ifølge den rækkefølge, som de ønsker at se dem på listen. Den, der i afstemningen har fået flest ettere, placeres så højest på listen, den, som har fået flest ettere og toere, placeres på andenpladsen og så fremdeles, til det vedtagne antal navne er på listen.
Indkaldelse til ordinært årsmøde sker ved skriftlig indkaldelse senest ti (10) uger inden årsmødet. Indkaldelse til ekstraordinær årsmøde skal ske skriftligt senest to (2) uger inden årsmødet. Der skal indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvis hovedbestyrelsen eller revisorerne beslutter det, eller hvis mindst en femtedel (1/5) af foreningens medlemmer kræver det. Forslag til årsmødet skal, for at kunne tages op til behandling, indleveres skriftligt til hovedbestyrelsen senest seks (6) uger inden årsmødet. Dokumenter skal være tilgængelige for årsmødedeltagere en (1) uge inden årsmødet. Retten til at stille forslag på årsmødet har det medlem, som senest 30 dage inden årsmødet har betalt kontingent. For at et forslag skal kunne behandles på årsmødet kræves, at det er støttet af en (1) medlemsgruppe eller er underskrevet af mindst tre (3) medlemmer.
Stemmeret på årsmødet har maksimalt 400 personer, som er delegerede til årsmødet. Såfremt medlemstallet er under 400 personer, er alle inviteret til at være delegerede ved årsmødet. Delegationerne fordeles mellem afdelingerne i proportion til medlemsantallet ved nærmeste foregående hel- eller halvårsskifte. Hver afdeling skal repræsenteres af mindst fem (5) delegerede eller mindst to tredjedele (2/3), hvis der er mindre end 5 i en afdeling. De årsmødedelegerede vælges af afdelingerne ved et medlemsmøde. Der skal efterstræbes god geografisk spredning bland de delegerede. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at valget foretages digitalt. Valgorden fastlægges af hovedbestyrelsen. I områder, hvor der ikke findes en afdeling, udpeger hovedbestyrelsen årsmødedelegerede i samråd med medlemsgrupper/afdelinger i området.
Tematiske medlemsgrupper må udse mindst to (2) delegerede per gruppe. Ansatte, centralt eller lokalt, og medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke vælges som delegerede til årsmødet. Medlemmer af hovedbestyrelsen har dog stemmeret på årsmødet. Årsmødedelegerede skal være udpeget og tilmeldt senest 30 dage inden
årsmødet. Tilmeldinger laves af afdelinger eller hovedbestyrelsen. Årsmødedelegerede skal have betalt kontingent senest 30 dage inden årsmødet.
Ud over de årsmødedelegerede har følgende personer ret til at deltage på årsmødet: folketingsmedlemmer, EU-parlamentarikere, hovedbestyrelsen og revisorer, funktionærer, observatører og særligt indbudte gæster. Ud over de årsmødedelegerede har følgende personer, som deltager på årsmødet, taleret og forslagsret: folketingsmedlemmer, EU-parlamentarikere samt kandidater til folketinget og EU-parlamentet, hovedbestyrelsen og revisorer. Til valg til talspersoner, partisekretærer, medlemmer af hovedbestyrelsen og revisorer og eventuelt andre årsmødespørgsmål kan hovedbestyrelsen beslutte, at valget foretages digitalt, og at alle medlemmer har stemmeret.

§ 15 Valgbarhed
For at være valgbar skal man have opnået medlemskab senest fem (5) dage inden valg til lister til kommunalbestyrelse, regionsråd, folketing og Europa-Parlamentet samt til hovedbestyrelsen.
15.1 Medlemmer som ønsker at stille op til hovedbestyrelsen, skal senest en uge inden dagen for årsmødet meddele dette skriftligt til partisekretæren. På selve årsmødet skal kandidaten give en kort præsentation af sig selv. Har kandidaten ikke mulighed for at deltage på årsmødet, kan kandidaten i stedet sende en præsentation enten på skrift, som lydfil, video, eller andet. Præsentationen skal indeholde en kort præsentation af en selv, hvad ens motivation er for at søge ind i bestyrelsen, og hvad man ønsker at bidrage med til bestyrelsen.

§ 16 Revisorer
På årsmødet vælges tre (3) revisorer.
Revisorerne skal undersøge hovedbestyrelsens arbejde, forvaltning og regnskaber. Revisorerne skal udføre revision samt afgive revisionsberetning til årsmødet. Hovedbestyrelsen skal gøre årsopgørelse for bogføring og andre relevante dokumenter tilgængelige for revisorerne efter afsluttet regnskabsår. Revisorerne vælges for to (2) år ad gangen af årsmødet. Revisorerne kan ikke have andre tillidsposter inden for organisationen. Ved frasigelse eller frafald af revisorer under mandatperioden erstattes denne af den kandidat, som fik flest stemmer af de ikke-valgte kandidater ved det seneste årsmøde. Hvis en sådan kandidat mangler, og behovet anses for at være der, kan en revisor indsættes. Hvis behovet ikke er der, erklæres posten ledig. Revisorernes afgørelser bestemmes ved simpelt flertal.

§ 17 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. januar – 31. december.

§ 18 Vedtægtsændringer
For at lave ændringer af disse vedtægter kræves det, at ændringsforslag har tilslutning fra mindst to tredjedele (2/3) af stemmerne på årsmødet eller ekstraordinært årsmøde.

§ 19 Opløsning
For at opløse foreningen kræves afgørelse ved to på hinanden følgende årsmøder, hvoraf mindst et (1) af årsmøderne skal være ordinært (det vil sige på årsmødet), og at forslaget ved det sidste årsmøde har tilslutning fra mindst to tredjedele (2/3) af de afgivne stemmer. Ved det sidste årsmøde skal det desuden besluttes, hvordan foreningens midler skal fordeles. Foreningens midler må ikke fordeles blandt medlemmerne. Foreningens midler skal fordeles til aktive foreninger med lignende formål som denne. Afgørelse om fordelingen træffes med simpelt flertal af årsmødet.

§ 20 Tolkningsret
Hovedbestyrelsen har fortrinsret i tolkning af disse vedtægter.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close